Nové výzvy MAS

Výzvy Místních akčních skupin pro operaci 19.2.1. v Programu rozvoje venkova


POZOR
Tento článek může obsahovat zastaralé informace.
Nové aktuality naleznete na www.polagro.cz.


 

 

Upozorňujeme naše zákazníky, že i v roce 2021 Místní akční skupiny vyhlašují výzvy k podání žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD schváleným Ministerstvem Zemědělství.

Příjem žádostí bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu farmáře v termínech uvedených u jednotlivých vyhlášených výzev MAS.

 

 

Aktuálně vyhlášené výzvy MAS: 

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/zakladni-informace/vyhlasene-vyzvy/?pageSize=50&pos=0

 


Bližší informace o obecných a specifických podmínkách pro poskytnutí dotace a pomoc při zpracování a následné administraci žádostí je možno získat na: