Rozhodnutí o přeměně listinných akcií na zaknihované akcie

 

POL-AGRO maszyny a.s.

Rozhodnutí o přeměně listinných akcií na zaknihované akcie

Společnost:

POL-AGRO maszyny a.s.

Sídlo: Palkovická 2393, 738 01 Frýdek-Místek

IČ 08516359,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 11145 (dále jen společnost), zveřejňuje následující rozhodnutí:

 1) Rozhodnutím valné hromady společnosti ze dne 30.6.2020 bylo rozhodnuto o přeměně listinných akcií na zaknihované akcie. Rozhodnutí bylo přijato formou změny stanov společnosti a je obsaženo v notářském zápisu NZ 421/2020, N 381/2020 ze dne 30. 6. 2020, sepsaném JUDr. Evou Dufkovou, notářem ve Zlíně. Počet, forma a jmenovitá hodnota akcií zůstávají beze změny.

2) Společnost tímto zveřejňuje své rozhodnutí o přeměně listinných akcií na zaknihované akcie. Rozhodnutí bude zveřejněno v Obchodním věstníku a uveřejněno na internetových stránkách společnosti.

3) Společnost vyzývá své akcionáře k odevzdání kmenových akcií na jméno, a to ve lhůtě dvou (2) měsíců ode dne zveřejnění této změny v obchodním rejstříku (změna byla v obchodním rejstříku zveřejněna dne 9.7.2020). Společnost bude přebírat listinné akcie od akcionářů v sídle společnosti na adrese Palkovická 2393, 738 01 Frýdek-Místek, v pracovních dnech v době od 8.00 hod. do 16.00 hod. Po převzetí listinných akcií společnost vystaví akcionáři potvrzení o jejich převzetí.

4) Společnost zároveň toto rozhodnutí zašle svým akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.

5) Současně s odevzdáním kmenových akcií společnosti jsou akcionáři povinni sdělit společnosti číslo majetkového účtu vedeného v centrálním depozitáři cenných papírů spravovaného prostřednictvím účastníka centrálního depozitáře cenných papírů, na který mají být zaevidovány zaknihované akcie.