Program rozvoje venkova 2014 - 2020

10. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014-2020


Ministerstvo zemědělství vyhlašuje 10. kolo příjmu žádostí na operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků s alokací 1 800 000 000.

Příjem žádostí bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu farmáře v termínu od 14. července 2020 do 4. srpna 2020.

 

Cílem je investičně podpořit zejména citlivé sektory živočišné a rostlinné výroby a zvýšit míru soběstačnosti České republiky.

Budou podporovány vybrané sektory:

  • prasata, drůbež, ovce, kozy, ovoce
  • zelenina včetně brambor, chmel a réva vinná

 

Návazně na to byly upraveny způsobilé výdaje a číselník výdajů, na které může být poskytnuta dotace.

Zejména byl rozšířen seznam speciálních zemědělských strojů pro rostlinnou výrobu.

 

Byl zařazen nový způsobilý výdaj na výstavbu či rekonstrukci retenčních nádrží.

 


Bližší informace o obecných a specifických podmínkách pro poskytnutí dotace a pomoc při zpracování a následné administraci žádostí je možno získat na: